Dodatkowe miliony na rewitalizację dolnośląskich miejscowości

Dzięki naszym staraniom Komisja Europejska zgodziła się na przeniesienie dodatkowych niemal 40 milionów złotych na rewitalizację zdegradowanych obszarów naszego regionu. Pieniądze trafią do 17 dolnośląskich gmin.

Podjęta w lipcu przez Komisję Europejską decyzja w sprawie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym umożliwiła samorządowi województwa dofinansowanie kwotą niemal 40 milionów złotych kolejnych projektów w obszarze rewitalizacji w różnych miejscach Dolnego Śląska. Było to możliwe dzięki uzyskanej zgodzie na przeniesienie pieniędzy między działaniami.

Pieniądze pozwolą zrealizować dodatkowych 18 projektów, które nie otrzymały dofinansowania w ogłoszonym we wrześniu 2016 roku konkursie „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” skierowanym do  tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).  Konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że nie dla wszystkich projektów wystarczyło wówczas pieniędzy. 98 wnioskodawców złożyło projekty na kwotę ponad 402 milionów złotych. Tym samym ponad trzykrotnie przekroczono wartość alokacji przeznaczonej na ten konkurs.

Wówczas 77 wnioskodawców spełniło kryteria, lecz kwota przeznaczona na dofinansowanie była niewystarczająca i pozwoliła na wybranie jedynie 18 projektów. Wynegocjowana obecnie dodatkowa kwota niemal 40 milionów złotych pozwoli wesprzeć kolejne projekty, które w momencie wyboru spełniły kryteria i otrzymały wymaganą liczbę punktów.

Działania rewitalizacyjne, prowadzone w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”  mają charakter kompleksowy  i wynikają z Programów Rewitalizacji. Każda gmina chcąc ubiegać się o środki unijne z tego źródła musiała taki program opracować. Na 169 gmin w województwie opracowało je aż 117.  Dolny Śląsk jako jeden  z pierwszych w kraju ogłosił konkursy infrastrukturalne na rewitalizację w ramach RPO na lata 2014-2020.

Lista projektów, które zostaną dofinansowane:

1. Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu
Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec

2. Rewitalizacja wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej
Beneficjent: Gmina Mściwojów

3. Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar nadodrzański w Głogowie
Beneficjent: Gmina Miejska Głogów

4. Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów
Beneficjent: Gmina Mściwojów

5. Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej
Beneficjent: Gmina Jerzmanowa

6. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej
Beneficjent: Gmina Legnica

7. Rewitalizacja Zespołu pałacowego i Obserwatorium astronomicznego w Białkowie wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum Edukacji Astronomicznej
Beneficjent: Uniwersytet Wrocławski

8. Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Brzegu Dolnym
Beneficjent: Gmina Brzeg Dolny

9. Przebudowa ul. Leśnej oraz ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym
Beneficjent: Gmina Brzeg Dolny

10. Przebudowa nawierzchni drogi Pl. Bolesława Chrobrego w m. Góra
Beneficjent: Gmina Góra

11. Rewitalizacja Placu Wolności oraz pomieszczeń po byłym klubie młodzieżowym Kuźnia w Wiązowie
Beneficjent: Gmina Wiązów

12. Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie
Beneficjent: Gmina Strzelin

13. Rewitalizacja centrum Oławy – etap I tj. przebudowa nawierzchni śródmieścia wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz elementami małej architektury dla zapewnienia zrównoważonej mobilności miejskiej
Beneficjent: Gmina Miasto Oława

14. Przebudowa budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną
Beneficjent: Gmina Lewin Kłodzki

15. Rewitalizacja ulicy Głównej i Placu Wolności w Bardzie
Beneficjent: Gmina Bardo

16. Nowa Kudowa – rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju
Beneficjent: Gmina Kudowa-Zdrój

17. Przebudowa ulicy św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Beneficjent: Gmina Złoty Stok

18. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku Lewina Kłodzkiego – zagospodarowanie Placu T. Kościuszki
Beneficjent: Gmina Lewin Kłodzki