Samorząd Województwa Dolnośląskiego bardzo dobrze inwestuje unijne pieniądze!

Dolny Śląsk rozwija się m.in. dzięki funduszom unijnym. Wiele już osiągnęliśmy i sprawnie inwestujemy unijne pieniądze z naszego 9 miliardowego budżetu. Budujemy drogi, szpitale, kupujemy nowoczesne pociągi, a także wspieramy lokalnych przedsiębiorców. To namacalne dowody na to, że samorząd umiejętnie zarządza funduszami unijnymi. Rozwój Dolnego Śląska to niepodważalna zasługa obecności Polski w Unii Europejskiej.

Na podstawie prognoz przesłanych do Komisji Europejskiej zagrożenie utraty środków przez programy regionalne i krajowe jest minimalne. Mimo, że niektóre programy krajowe wdrażają Fundusze unijne wolniej od „najwolniejszych” programów regionalnych, nie oznacza to zagrożenia utraty funduszy w 2018 roku.

Dziś z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że fundusze, jakimi dotychczas zarządzały regiony, pozwoliły na zdobycie ogromnego doświadczenia we właściwym dysponowaniu dużymi środkami finansowymi, czego rezultatem jest skuteczność i efektywność wdrażania regionalnych programów operacyjnych.

Mieszkańcy widzą i doceniają efekty programów regionalnych zrealizowanych przez samorządy województw. Warto zwrócić również uwagę na dobrze rozwijającą się współpracę z beneficjentami, bez których pomysłowości, pracy i zaangażowania trudno byłoby osiągnąć tak widoczne i odczuwalne zmiany.
Mając na uwadze wyniki oraz tempo i dynamikę wdrażania  funduszy strukturalnych, polskie regiony bardzo dobrze zdają egzamin jako Instytucje Zarządzające. W sposób wyróżniają się na tle innych europejskich regionów pod względem kształtowania i zarządzania systemem Polityki Spójności, co wielokrotnie podkreślała Komisja Europejska. Jest to świadectwo sukcesu, wyraz dojrzałości struktur regionalnych oraz przede wszystkim znajomości lokalnych potrzeb.

W kontekście dyskusji na kształtem polityki spójności po roku 2020, dostrzegamy wysoki potencjał polskich przedstawicieli uczestniczących w tym procesie, ale niezbędne jest prowadzenie dalszych negocjacji z udziałem partnerów strony samorządowej, gdyż jedynie takie rozwiązanie daje gwarancje pełnego sukcesu, czyli opracowanie przyszłych programów, które będą odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby polskich regionów i społeczności lokalnych.